Vad betyder "återvinningsbar"?

Vi tror att den cirkulära ekonomin bidrar väsentligt till en mer hållbar värld. En viktig del av den cirkulära ekonomin är återvinning, det vill säga upparbetning av värdefulla material för att skapa något nytt. Vi vill inte bara att våra produkter ska tillverkas av hållbara resurser - de ska även kunna återbrukas och användas som råmaterial för nya produkter i slutet av deras livslängd. På så sätt integreras dem idealt i återvinningscykeln.

ÅTERVINNING SOM EN DEL AV DEN CIRKULÄRA EKONOMIN

För att kunna säkerställa återvinning som en viktig del i den cirkulära ekonomin är tre faktorer särskilt viktiga: framstegen inom återvinningsteknik, möjligheten till lämplig sortering och bortskaffning samt omhändertagandet av de använda materialen för att på bästa sätt ta vara på deras värde. Som producent har vi mest inflytande i den senaste delen, och vi jobbar därför särskilt dedikerat med att öka återvinningsbarheten av våra egna produkter. 

Återvinningsbara material

Om en artikel är återvinningsbar eller ej beror för närvarande på vilka material som har använts för dess framställning. Ju renare materialet är, desto enklare är det att återvinna. Detta gäller till exempel för den aluminium vi använder i vår aluminiumfolie. För många plastsorter är dock situationen lite mer komplex. I grova drag kan plast delas in i tre grupper.

Återvinning av plast

Den första gruppen är plast som är enkel att sortera och återvinna, och är därför också den typ som används mest.

Teoretiskt sett kan plasten i den andra gruppen återvinnas, men eftersom att det bara finns små mängder av denna typ återvinns den heller inte. Plast som på grund av sina kemiska och fysiska egenskaper i dagsläget inte kan återvinnas bildar den tredje gruppen. Därför är det endast den första gruppen plast den vi kallar för återvinningsbar.

Återvinning hos Toppits®

Ett exempel på den första typen av plast är materialet i vår plastfolie. Vissa plastfolier består av flerskiktsfolier som antingen kan vara svåra att åtevinna eller så har de tillverkats av icke-återvinningsbara plaster. Toppits® plastfolie tillverkas av polyten, en högst återvinningsbar plast som endast kräver få tillsatsämnen. 

Vi jobbar ständigt för att öka andelen plastprodukter som är enkla att sortera och återvinna, till vårt sortiment. Vi strävar också samtidigt efter att minska andelen plast som är svår att återvinna - en minskning som såklart även gäller för andra svåråtervunna material som används i våra produkter. På detta sätt vill vi främja den cirkulära ekonomin och bidra till en minskning av förbränning eller dumpning av värdefulla råmaterial. 

Återvinning av aluminiumprodukter

Samtliga Toppits® aluminiumprodukter är helt återvinningsbara eftersom det använda aluminiumet är rent och inte kontaminerat med annat material. Då aluminium är ett mycket värdefullt material är insamling och återvinning av aluminium väldigt viktigt, inte bara för den cirkulära ekonomin utan även ur ekonomisk synvinkel. Att använda återvunnet material kan dessutom spara mycket mer energi jämfört med nytt aluminium.

Vid kassering av aluminium kan du underlätta återvinningen genom att:
- Pressa ihop din aluminiumfolie eller aluminiumform: på så sätt kan materialet enklare sorteras.
- Kontrollera med din lokala återvinning för bästa sättet att sortera dina produkter.
- Starkt förorenat material (t.ex. helt täckt med matrester) ska slängas i restavfall.

Hur du kan bidra till våra återvinningsprocesser

Även du kan bidra till vårt återvinningsarbete. Korrekt kassering och sortering av våra produkter efter användning är lika viktigt som användning av återvinningsbara material i produktionen. Bortskaffnings- och sorteringssystem, samt riktlinjer för dessa, skiljer sig åt länder emellan runtom i Europa. Varje land hanterar återvinning på "sitt sätt". För att få reda på vad som gäller för den region du är bosatt i, kontakta ditt lokala avfallshanteringskontor eller din kommun för information. De kan ge dig rekommendationer för återvinning, så att du kan kassera våra produkter på ett sådant sätt så att så mycket som möjligt kan återvinnas!

Rekommenderade produkter