Vad är massbalans?

För att bidra till en mer hållbar värld har vi, tillsammans med våra leverantörer av råmaterial, valt en massbalansmetod. Denna metod möjliggör och stödjer användning av plast tillverkad av återvunna eller förnybara råmaterial, vilket innebär ett minskat resursslöseri.

Hållbar och resursbesparande produktion

Vi vill tillverka våra produkter av plast från förnybara eller återvunna råmaterial, det vill säga biobaserad plast. Denna plast är inte framtagen exklusivt för oss och baseras därför inte på en kvantitet vi efterfrågar, utan tillverkare producerar lager och vi får så mycket av det som vi behöver. Den mängd plast vi använder utgör dock en väldigt liten del av dessa producenters produktionskapacitet, och dessutom är dessa integrerade (så kallade ”verbund”) produktionsanläggningarna komplexa och sammanbundna.

Användning av biobaserad plast för massbalans

Om producenter däremot vill erbjuda ren, biobaserad plast kan de endast producera efter en beställd mängd. Detta skulle kräva att helt nya fabriker anlades, eller att de existerande anläggningarna mellan produktionen av biobaserad och fossilbaserad plast stängdes ner och rengjordes mellan produktionerna. ”Dödtiden” för en sådan anläggning kan snabbt stiga till en hel vecka eller till och med längre. Idag används biobaserad plast endast i små mängder, och kostnaden för en upprättning av en ny fabrik eller nedstängningen (och rengöringen) av en existerande anläggning hade då byggt på de väldigt små kvantiteterna biobaserad plast. Dessutom hade det inte varit särskilt hållbart.

Grunden till massbalans

För att möjliggöra användning av biobaserad plast utan att slösa på resurser eller behöva spendera stora kostnader på fabriker introducerades därför massbalansmetoden. Massbalansmetoden är en viktig milstolpe på vägen till en biobaserad, cirkulär ekonomi.

Processteg i massbalansmetoden

När vi vill använda biobaserad plast i våra produkter beställer vi den motsvarande mängden från vår producent. Producenten köper sedan de alternativa råmaterial som behövs, och använder dem för produktionen av plast. Problemet är att “vårt” råmaterial blandas med fossilbaserat material, vilket ger en plast som blir både fossil- och biobaserad. Då allt produceras tillsammans i stora reaktorer kan inte de olika plasttyperna senare separeras eftersom materialet binds samman till ett.

Massbalansmetoden

Av denna anledning kan vi inte säga om den plastfolie eller de frypåsar vi håller i våra händer gjordes av biobaserad eller fossilbaserad plast. Vi vet bara att den motsvarande mängden biobaserad plast används och används någonstans i världen – kanske i våra produkter. Denna process/metod kallas massbalans.

Främjande av miljövänliga produktionsprocesser

Vi jobbar ständigt för att göra våra produkter med hållbara och miljövänliga. Vi tror att massbalansmetoden, i dagsläget, är det enda sättet att uppnå detta och dessutom ger metoden oss en möjlighet att kombinera hållbarhet med våra produkters höga kvalitet – vårt signum. Vi hoppas att den pågående forskningen tillsammans med den ökande efterfrågan på alternativa material och produktionsmetoder kommer leda till lösningar som i framtiden sträcker sig längre än massbalansmetoden.

Massbalansmetoden och Toppits®

På Toppits® har vi bestämt oss för att ta oss an massbalansmetoden, och vi jobbar aktivt för en hållbar resursanvändning genom att bruka ”överblivet”, organiskt material i tillverkningen av våra produkter. Vårt mål är att endast använda återvunna eller återanvändbara resurser i produktionen av Toppits®-produkter vid 2025, för att nästan helt eliminera bruket av fossila källor.

Produkter tillverkade av organiska resurser

I dagsläget finns det ett antal produkter (Toppits® plastfolie samt Toppits® fryspåsar) i vårt Toppits®-sortiment som tillverkas av en andel organiskt material. Processen för att öka denna andel är ständigt pågående samtidigt som nuvarande materialsammansättningar varsamt utvärderas. Dessutom måste vissa leverantörskedjor och produktionsprocesser ändras för att vi successivt ska klara övergången till att producera Toppits®-produkter helt av återvunna eller förnybara källor.

Rekommenderade produkter